Centrum získalo dotaci na projekt ,,Kvalitní služby v Pohodě"

Publikováno: 16.08.2018 10:25

Projekt „Kvalitní služby v Pohodě“ reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007573 započal 1. 4. 2018. Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je zhodnocení současného stavu procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v organizaci a na jeho základě úprava pracovních postupů a procesů pro zvýšení kvality života uživatelů a podpora profesního růstu zaměstnanců organizace prostřednictvím vzdělávání a supervizí. Do projektu bude zapojeno celkem 58 osob (55 pracovníků v sociálních službách a 3 sociální pracovníci).
Hlavní cíl bude naplněn prostřednictvím cílů dílčích, kterými jsou:
- Zmapování potřeb klientů Domova pro seniory, kteří patří k osobám s lehkou a středně těžkou závislostí a adekvátní nastavení individuálních plánů tak, aby došlo ke zvýšení jejich motivace využít vlastní potenciál a k podpoře soběstačnosti.
- Provedení auditu v terénní pečovatelské službě s cílem ověřit, zda je poskytována v souladu s předpisy a nedochází k porušování práv klientů.
- Zrevidování a úprava standardů kvality a pracovních postupů souvisejících s poskytováním služby v Domově pro seniory pro efektivní nastavení procesů péče o klienty vedoucí ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.
- Supervizní podpora cílové skupiny pracovníků, která jim umožní získat sebereflexi, podporu v práci s klienty, motivaci k profesnímu rozvoji a pomůže tím předcházet syndromu vyhoření.
- Akreditované vzdělávání zaměřené především na práci s uživateli postiženými demencí a další související problematiku k rozvoji odborných kompetencí pracovníků.
Důkazem naplnění stanovených dílčích cílů budou nově vypracované individuální plány klientů Domova pro seniory, zpráva o výsledku auditu kvality poskytovaných sociálních služeb v Pečovatelské službě, zrevidované a aktualizované standardy kvality a pracovní postupy v DS, prezenční listiny ze vstupního semináře a realizovaných workshopů s podpisy účastníků, zápisy ze supervizních setkání, prezenční listiny ze vzdělávacích kurzů a osvědčení o jejich absolvování.Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno