Sociální péče

Povinností pracovníků sociálního úseku je, mimo jiné, poskytovat bezplatné základní sociální poradenství všem uživatelům, pověřeným osobám, žadatelům o službu, rodinným příslušníkům i opatrovníkům tak, aby byli informováni o možnostech řešení nepříznivé sociální situace uživatelů zařízení i žadatelů o službu.

Pracovníci sociálního úseku poskytují základní sociální služby uvedené v  § 44, § 48 a § 49, odst. 2, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

 

Rozsah základních sociálních služeb

podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

(doprovod uživatele nebo jeho přeprava pomocí invalidního vozíku po zařízení, zahradě nebo do města za účelem vyřízení osobních záležitostí - kadeřnictví, pedikúra, bufet, spol. sál, lékař, banka, pošta, obchod, úřad apod.); sdělení, přečtení nebo vysvětlení předávaných informací - přečtení dopisu osobám se závažnými poruchami zraku, vysvětlení informací sdělované prostřednictvím letáků, sdělovacích prostředků a třetích osob tak, aby osoba pochopila obsah informace; doručování soukromé korespondence na pokoj osobám závislým na pomoci okolí)

 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

(se souhlasem uživatele pomoc při zprostředkování kontaktu s rodinou či přáteli, předání informací rodině či přátelům o uživatelových přáních a potřebách, pomoc při obnovení nebo upevnění jejich vztahu)

 

pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob

(seznámení nových uživatelů se stávajícími uživateli i zaměstnanci zařízení a pomoc při navázání jejich vzájemného vztahu, zajišťování různých společenských aktivit, nenásilná pomoc při navázání sociálních kontaktů do té míry, aby žádná osoba nebyla nedobrovolně izolována od ostatních)

 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob

(pořádání vzdělávacích přednášek se zaměřením na rozvoj nebo udržení osobních schopností a dovedností uživatelů - např. na téma jak mohou uživatelé sami předcházet trestným činům páchaných na seniorech, přednášky o zdravém životním stylu a dodržování správné životosprávy apod.)

 

volnočasové a zájmové aktivity

(pravidelná kondiční cvičení; zprostředkování bohoslužeb, kulturních a společenských vystoupení k různým výročím roku - Den matek, Den seniorů, Vánoce, Silvestr; organizování výletů, akcí v zahradním areálu, zprostředkování canisterapie (terapie využívající léčebné energie psů), felinoterapie (terapie využívající léčebné energie koček), pracovní terapie v ergoterapeutické a keramické dílně, muzikoterapie, paměťová cvičení  apod.

 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

(vytváření podmínek pro to, aby se uživatelé cítili v zařízení jako doma – nevstupovat bez vyzvání do pokoje; pokud si to uživatelé nepřejí, nerušit jejich noční klid; nenarušovat jejich soukromí nad míru nezbytně nutnou; uživatelé mají neomezenou možnost opustit zařízení a přijímat návštěvy; zacházet se svým volným časem dle vlastního uvážení - využívat nebo nevyužívat nabízené aktivity v zařízení i mimo něj apod.)

 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

(pomoc s vyplňováním různých formulářů a dotazníků, při jednání s úřady, bankou, soudy a dalšími subjekty, srozumitelnou formou předávat informace týkající se jejich práv a oprávněných zájmů – např. příspěvky na péči, vznik, změna a zánik důchodu apod.)

 

Způsob hrazení základních sociálních služeb

Uživatelé, kteří pobírají příspěvek na péči, hradí výše uvedené úkony z příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 
Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno