Výplata důchodů

 Po odečtení úhrady za bydlení a stravu vyplácejí pracovníci sociálního úseku zůstatek důchodu uživatelům zařazeným na hromadném výplatním seznamu vždy 15. den v měsíci v jídelnách jednotlivých úseků. Uživatelům, kteří jsou upoutáni na lůžko, se zůstatek důchodu vyplácí na pokojích. V případě, že 15. den v měsíci připadne na sobotu, zůstatek důchodu se vyplácí v pátek, pokud tento den připadne na neděli, vyplácí se v pondělí.

 Uživatelé, kteří provádějí úhradu za bydlení, stravu nebo péči bezhotovostně převodem na účet organizace nebo uživatelé, kteří platí tyto úhrady přímo v pokladně centra, jsou informováni, že tyto platby je nutné provést nejpozději k 20. dni v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena. 

 Dle zákona o sociálních službách musí každému uživateli zařízení zůstat po zaplacení ubytování a stravy alespoň 15 % z jeho příjmů (důchodu a jiných pravidelných příjmů, např. z pronájmu nemovitosti). Na úhradu nákladů za poskytnutou péči je určen celý příspěvek na péči.

Zákon dále stanoví, že poskytovatel má právo požadovat podíl na úhradě za poskytované služby od manžela, manželky a dětí uživatele (tzv. osob povinných výživou), pokud uživatelovy příjmy nepostačují na úhradu nákladů za ubytování, stravu a péči. Tyto osoby povinné výživou však nemají povinnost podílet se na úhradě nákladů za pobyt v zařízení.

 Vrácení přeplatků za pobyt, stravu a péči

Vyúčtování úhrady za pobyt, stravu a péči při předem oznámeném pobytu uživatele mimo zařízení bude uživateli vyplaceno v hotovosti až po uzávěrce daného měsíce, nejpozději však do 12. dne následujícího měsíce.

 1. vratky za ubytování

Vratka za ubytování při celodenní nepřítomnosti je stanovena ve výši 26% z ceny ubytování za 1 den.

 2. vratky za příspěvek na péči

Vratka je vyplacena při celodenní nepřítomnosti v zařízení (vyjma hospitalizace a lázeňské péče) ve výši 75% přiznaného příspěvku na péči za 1 den.

 3. vratky za neodebranou stravu

a. potravinový balíček

Pokud uživatel požádá o potravinový balíček (úhrada za neodebranou celodenní stravu) obdrží balíček v hodnotě 76,- Kč (81 Kč diabetická strava), což je denní potravinová norma.

 b. Vratka za neodebranou stravu při předem oznámeném pobytu mimo centrum, včetně hospitalizace ve zdravotnickém zařízení (hospitalizace je vždy pokládána za předem oznámený pobyt mimo  Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.) je stanovena takto:

  • 100% z potravinové normy, tj. 76 Kč u normální stravy a 81 Kč u diabetické stravy/den
  • 74% z režijních nákladů, které činí 57 Kč/den

  

Přeplatky (vratky) je zařízení povinno vyúčtovat, písemné vyúčtování a přeplatek vydá uživateli nejpozději do 12. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za který přeplatek vznikl. V případě, že uživatel není v tomto termínu v zařízení přítomen, je centrum povinno předat toto vyúčtování nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho návratu do zařízení.

 Vratky náleží pouze uživatelům, kteří hradí plnou úhradu za ubytování a stravu. V případě, že uživatel nemá dostatečně vysoké příjmy a jeho úhrada je proto snížena, má uživatel na vratku nárok pouze v případě, že jeho přeplatek za pobyt mimo zařízení je vyšší než nedoplatek z důvodu snížené úhrady.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Ocenění

Značka kvality - Česká kvalita
E-Qalin

Novinky

Centrum získalo dotaci na projekt ,,Kvalitní služby v Pohodě"

Projekt „Kvalitní služby v Pohodě“ reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007573 započal 1. 4. 2018. Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Operačního programu Zaměstnanost.

Vyšel nový Pohodář

8-2018

Nová auta pro Centrum Pohoda

leden 2016

GDPR

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, podává informace ke zpracování osobních údajů klientů

Všechny novinky »Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno