Dotace

Moravskoslezský kraj - "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023" v rámci dotačního titulu KSS 1/23

Dotace v maximální výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Rekonstrukce prostorů pro aktivizaci a rehabilitaci v Centru Pohoda", maximálně však ve výši 103.000,- Kč.