Denní stacionář

Poslání

Posláním denního stacionáře je dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnutí ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle poskytované služby

Zásady poskytované služby

Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

Okruh osob, kterým je služba určena

Pro koho je služba nevhodná

Služba je nevhodná pro osoby zcela imobilní (trvale upoutané na lůžko), které potřebují individuální 24 hodinovou komplexní péči a s ohledem na jejich zdravotní stav je pro ně vhodný jiný typ sociální služby (např. pobytová odlehčovací služba, osobní asistence apod.).

Aktuální kapacita Denního stacionáře je 15 uživatelů.

Popis služby

Místo poskytování sociální služby

Služba je poskytována v bezbariérovém domě na ulici Smetanova 1113/21A, katastrální území Bruntál – město. Je složena ze suterénu a dvou nadpodlaží. Součástí budovy je zahradní areál.

Provozní doba poskytování služby

pondělí – pátek | 7.00 – 17.00 hodin

Rozsah základních sociálních služeb

V rámci Denního stacionáře jsou poskytovány tyto základní činnosti:

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 1. Sociálně terapeutické činnosti
 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme služby nad rámec základních činností - fakultativní služby, a to:
- dovoz do stacionáře a odvoz ze stacionáře (jen v rámci Bruntálu). Služba je poskytována za úhradu 20 Kč dovoz, 20 Kč odvoz.

Úhrada za služby

Služby v denním stacionáři jsou dle §75 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovány za úhradu. Stanovení výše úhrady vychází z §12 vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona o sociálních a dle platného ceníku. S ceníkem je uživatel seznámen před zahájením sociální služby.

Způsob podávání a vyřizování stížností

Každý uživatel má možnost podat si stížnost na kvalitu poskytované služby nebo na chování pracovníků denního stacionáře.

Způsob podání stížnosti: osobně, písemně, anonymně, zprostředkovaně.

Ústní stížnost je možno podat osobně na sociálním úseku Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. služby nebo přímo v denním stacionáři. Ústní stížnost může být podána u každého pracovníka denního stacionáře.

Písemně lze zaslat stížnost poštou na adresu Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál.

Stížnost je možno podat i anonymně, může se jednat o formu písemnou, telefonickou, nebo osobní, kdy osoba neuvede své jméno. Podací místa jsou stejná jako u ústní a písemné stížnosti.

Evidenčním místem podaných stížností je sociální úsek Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. Evidence je vedena sociálním pracovníkem centra, který rovněž zajišťuje vyřízení připomínky.

Zásady při podávání a vyřizování stížností

 1. Každý uživatel má právo si stěžovat na kvalitu poskytované služby nebo na chování pracovníků denního stacionáře.
 2. Stížnost může uživatel sdělit kterémukoliv pracovníkovi denního stacionáře.
 3. Stížnost řeší kompetentní pracovníci: ředitelka, vedoucí sociálního úseku, koordinátorka sociální služby.
 4. Uživatel je se způsobem podávání stížností seznámen při podpisu smlouvy sociálním pracovníkem nebo koordinátorkou sociální služby. Uživatel rovněž obdrží zkrácenou verzi pravidel pro podávání a vyřizování stížností.
 5. Uživatel má právo zvolit si při vyřizování stížností svého zástupce (rodinný příslušník, klíčový pracovník apod.).
 6. O způsobu podávání stížností informuje uživatele v průběhu poskytování služby koordinátorka sociální služby.
 7. Opakovaná stížnost ve stejné věci, která již byla prošetřována, pokud neobsahuje nové skutečnosti zakládající důvod pro nové šetření nebo přijetí nových opatření, nebude řešena, pokud stěžovatel nedoplní o nové skutečnosti. O tomto postupu poskytovatel uvědomí stěžovatele.
 8. Když se při prošetření stížnosti zjistí, že touto záležitostí se zabývají jiné orgány veřejné správy a instituce, bude šetření stížnosti zastaveno a stěžovatel o této skutečnosti bude písemně vyrozuměn.
 9. Při vyřizování stížnosti je nutné zamezit střetu zájmů, proto nemůže být stížnost svěřena k vyřízení pracovníkovi, kterého se týká, nebo který by mohl mít osobní zájem na způsobu jejího vyřízení. Stížnost na vedoucího pracovníka je řešena nadřízeným pracovníkem.
 10. Lhůty pro vyřizování stížností: okamžitě (tam, kde záležitost nesnese odklad), do 5 pracovních dnů (pokud je potřeba prošetření celé záležitosti), do 30 kalendářních dnů ve složitých případech.
 11. Pokud není stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na tyto instituce:

Městský úřad v Bruntále
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál 1

Tel.: +420 554 706 111
E-mail: posta@mubruntal.cz

Veřejný ochránce práv (ombudsman)
Údolní 39
602 00 Brno

Tel.: +420 542 542 111

MPSV ČR
Na poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Tel.: +420 221 921 111

 

Dokumenty ke stažení:

(Denní stacionář - CENÍK 1. 4. 2019).pdf Ceník úhrad 56 kB
žádost-o-poskytování-sociální-služby-5-15.docx Žádost o poskytování sociální služby 33 kB
Vnitřní pravidla pro poskytování DS.docx Vnitřní pravidla pro poskytování DS 51 kB
vzor-smlouvy-2-15.doc Vzor smlouvy 103 kB