Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Posláním pobytové sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením je dle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovat osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení kvalitní, nepřetržitou 24 hodinovou péči, pomáhat jim v rozvoji samostatnosti a vytvářet podmínky pro jejich spokojený a důstojný život.

Cíle poskytované služby

 • Rozvíjet a udržovat schopnosti zdravotně postižených, poskytovat podporu pro zachování co nejvyšší soběstačnosti a samostatnosti, a to prostřednictvím kompenzačních pomůcek, pravidelného cvičení, pracovní terapie apod.
 • Zajišťovat kvalitní a bezpečnou péči.
 • Zajistit spokojenost zdravotně postižených; reagovat na jejich individuální potřeby.
 • Přiblížit zařízení domácímu prostředí.
 • Aktivizovat zdravotně postižené jejich zapojováním do běžného života.
 • Pomáhat zdravotně postiženým při využívání běžných míst.

Zásady poskytované služby

 • Poskytovat bezplatně základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo možnostech jejího předcházení.
 • Přizpůsobit službu aktuálním přáním a potřebám zdravotně postiženým – individuálně přistupovat ke každému uživateli.
 • Na základě potřeb a zájmů zdravotně postižených respektovat předchozí způsob jejich života.
 • Aktivně pomáhat a podporovat zdravotně postižené; motivovat zdravotně postižené k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v nepříznivé sociální situaci nebo k jejímu prohlubování.
 • Posilovat sociální začleňování zdravotně postižených.
 • Poskytovat službu v náležité kvalitě tak, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod zdravotně postižených.
 • Prostřednictvím poskytované sociální služby, jejím rozsahem, formou pomoci a podporou zachovávat lidskou důstojnost zdravotně postižených.
 • Podporovat partnerský vztah zdravotně postižených s jejich rodinou a blízkými.
 • Zajistit bezpečné prostředí sledováním rizik a zajistit preventivní opatření (např. sledování pádů a jejich předcházení apod.).
 • Ochránit zdravotně postižené před předsudky a negativním hodnocením ze strany veřejnosti i ze strany personálu.

Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

 • osoby se zdravotním postižením od 50 let

Okruh osob, kterým se služba určena

 • Osobám s kombinovaným postižením.
 • Osobám s tělesným postižením.
 • Osobám se sluchovým postižením.
 • Osobám se zdravotním postižením.
 • Osobám se zrakovým postižením.

Okruh osob, kterým není služba určena

 • Osobám s poruchou chování, s agresivními projevy, psychickou poruchou, při niž mohou ohrozit sebe a druhé a jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitý lékařský dohled při hospitalizaci.
 • Osobám ve stádiu akutního infekčního onemocnění.
 • Osobám, které nespadají do cílové skupiny.

Kapacita pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením je 30 míst.

Ubytování

Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytována na 1. úseku centra. Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj je dle počtu osob standardně vybaven lůžkem, nočním stolkem, židlí, křeslem, obývací stěnou, šatní skříní, lednicí a stolem. Nedílnou součástí každého pokoje je sociální zařízení se sprchovacím koutem a umyvadlem a předsíň vybavená vestavěnou skříní.

Pro výzdobu pokoje či jeho části může uživatel využít vlastní výzdobu (obrazy, sošky, poličky, textilie).

V celé budově je zakázáno kouřit mimo vyznačené prostory (kuřárny).

Centrum má stanoven ceník ubytování, přičemž cena za ubytování zahrnuje běžný úklid, praní prádla, drobné opravy osobního prádla, ošacení a žehlení.

Stravování

V centru je uživatelům poskytována celodenní strava v rozsahu 5 jídel (diabetikům 6 jídel). Uživatelé mají možnost výběru ze dvou druhů jídel, a to na oběd i večeři ve všední dny. Mimo tento výběr je zajištěna strava pro diabetiky, šetřící dieta pro uživatele s onemocněním zažívacího traktu, mletá či mixovaná strava pro uživatele s poruchou přijmu potravy.

Uživatelé mají možnost odhlásit si celodenní stravu nebo i jednotlivé porce. Za odhlášenou stravu je jim pak vyplácena vratka (viz Výplata vratek).

Cena racionální stravy činí 213 Kč; diabetická strava je ve výši 225 Kč. Centrum si s ohledem na trvale rostoucí ceny základních potravin a zvýšenou sazbu DPH, v případě nutnosti, vyhrazuje právo na úpravu ceny stravy.

Sociální služba a ošetřovatelská péče

Centrum zajišťuje uživatelům 24 hodinovou sociální službu a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu, prostřednictvím pracovníků v sociálních službách, všeobecných sester a sociálních pracovníků.

Registrované zdravotní sestry poskytují ošetřovatelskou péči, a to převážně aplikaci léčiv podle ordinací lékaře, převazy ran, péči o katétry a péči o výživové sody.

Pracovníci v sociálních službách dle stupně zdravotního postižení a stupně závislosti pomáhají uživatelům v těchto činnostech:

 • zvládání běžných denních úkonů v péči o vlastní osobu
 • osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu
 • podávání jídla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizačních činnostech
 • uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • zajišťování osobních záležitostí

Sociální pracovníci poskytují základní sociální poradenství, informují uživatele a rodinné příslušníky o možnostech řešení nepříznivé sociální situace a poskytují základní sociální služby.

Úschova cenných věcí

Uživatelé centra mohou využít k úschově svých cenností ústavní trezor. Finanční hotovost mají uživatelé možnost uložit si na depozitní účet.

Každý uživatel obdrží při nástupu klíč od pokoje a klíč od uzamykatelného prostoru na pokoji (ztrátu klíče, výměnu zámku při ztrátě hradí uživatel z vlastních prostředků). Za obsah uzamykatelné skříňky zodpovídá pouze uživatel.

Uživatelé jsou upozorněni, že si plně zodpovídají za věci běžné spotřeby uložené na svém pokoji (např. holící a hygienické potřeby – sprchový gel, šampon, zubní pasta, nůžky apod.), za uživatelem zakoupené potraviny a za finanční hotovost neuloženou na depozitním účtu na sociálním úseku.

Návštěvy

Uživatelé přijímají návštěvy denně do 22 hodin neomezeně, v pozdějších hodinách po domluvě s personálem. Pokud jsou ubytováni na jednolůžkovém pokoji, přijímají návštěvy zde, v případě, že jsou ubytováni na dvoulůžkovém pokoji, přijímají návštěvu na pokoji pouze se souhlasem spolubydlícího nebo v  prostorách k tomuto účelu zřízených (společenská místnost, zahrada, vestibul, odpočívadla na chodbách).

Uživatel je plně zodpovědný za chování své návštěvy, stejně tak za škodu, kterou by způsobila.

Při mimořádných událostech (karanténa, bezpečnostní důvody, chřipková epidemie) mohou být návštěvy na doporučení ředitelky centra nebo krajského hygienika omezeny.

Výplata důchodů

Dle zákona o sociálních službách musí každému uživateli zařízení zůstat po zaplacení ubytování a stravy alespoň 15 % z jeho příjmů. V případě, že má uživatel zájem dostávat důchod přímo v Centru Pohoda, je centrum oprávněno vyplácet důchody na základě poukazu finančních prostředků z ČSSZ formou položkových převodních příkazů na účet centra. Výplata důchodu na účet centra je přípustná pouze se souhlasem uživatele nebo jeho opatrovníka.

Centrum Pohoda je pouze zprostředkovatelem předání výplaty důchodu, je tedy povinno příslušnou částku uživateli vyplatit v den její splatnosti, tj. 15. kalendářní den v měsíci. Připadne-li tento den na sobotu či neděli, dle doporučení ČSSZ vyplácí sociální pracovníci zůstatek důchodu až následující pracovní den (pokud je uživatel ke dni splatnosti důchodu uživatelem daného zařízení). Sociální pracovníci předávají zůstatek důchodu uživatelům přímo na pokojích.

Zákon stanoví, že poskytovatel má právo požadovat podíl na úhradě za poskytované služby od manžela, manželky a dětí uživatele (tzv. osob povinných výživou), pokud uživatelovy příjmy nepostačují na úhradu nákladů za ubytování a stravu. Tyto osoby povinné výživou však nemají povinnost podílet se na úhradě nákladů za pobyt v zařízení.

Výplata vratek

Uživatelům centra jsou vypláceny vratky za ubytování (při celodenní nepřítomnosti 26% z ceny ubytování za 1 den), příspěvek na péči (při celodenní nepřítomnosti v zařízení, vyjma hospitalizace a lázeňské péče, činí vratka ve výši 75% přiznaného příspěvku na péči za 1 den) a za neodebranou stravu (vratka za neodebranou stravu, tzn. celodenní stravu, případně jednotlivé porce stravy je vyplácena 100% z potravinové normy, tj. 130,03 Kč u normální stravy a 142,03 Kč u diabetické stravy/den a 75% z režijních nákladů, které činí 82,97 Kč/den).

Stížnosti

Uživatel si může podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb, chování nebo jednání ostatních osob v zařízení. Stížnost může sdělit přímo vedení centra osobně, ústně prostřednictvím druhé osoby (příbuzný, přítel apod.), písemně, e-mailem nebo telefonicky.

Všechny stížnosti jsou zapsány a evidovány na sociálním úseku. O všech podaných stížnostech, které neřeší přímo ředitelka centra, je spolu s výsledkem jejich šetření, případně nápravných opatřeních informována. O stížnostech, které je oprávněna řešit pouze ředitelka organizace, informuje odpovědné pracovníky a v případě oprávněné stížnosti pověřuje jejich nadřízené sjednáním nápravy.

1x za 1/2 roku jsou schůzky vedení centra s uživateli, kde jsou tito seznámeni s chodem centra, řeší se jejich připomínky, náměty, přání atd.

Stížnost vyřizují kompetentní pracovníci: ředitelka, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí úseku zdravotní péče, manažer kvality, vedoucí sociálního úseku, ekonom, vedoucí stravovacího úseku a vedoucí provozního úseku.

Pokud uživatel není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na tyto instituce:

 

Městský úřad v Bruntále
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál 1

Tel.: +420 554 706 111
E-mail: posta@mubruntal.cz

Veřejný ochránce práv (ombudsman)
Údolní 39
602 00 Brno

Tel.: +420 542 542 111

MPSV ČR
Na poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Tel.: +420 221 921 111

 

Dokumenty ke stažení:

Podmínky pro přijetí žadatele 10-2022.pdf Podmínky pro přijetí žadatele 174 kB
POSTUP podání žádosti SEN, ZP.pdf Postup při podání žádosti 70 kB
PÍSEMNÉ OSLOVENÍ zájemce o službu REVIZE 7-2024.pdf Oslovení zájemce o službu 143 kB
DOST o poskytování sociálních služeb REVIZE 7-2024.pdf Žádost o poskytování sociálních služeb 114 kB
DOTAZNÍK sebehodnocení revize 3-2022 SEN, ZP.pdf Dotazník sebehodnocení 292 kB
VYJÁDŘENÍ ošetřujícího LÉKAŘE revize 4-2022.pdf Vyjádření ošetřujícího lékaře 177 kB
Seznam doporučených věcí - revize 3-2022.pdf Seznam doporučených věcí 170 kB
Smlouva SENIOŘI; ZDRAV. POSTIŽENÍ revize 9-2021.pdf Vzor smlouvy 534 kB