OCHRANA OZNAMOVATELE

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb. ze dne 2. června 2023 má organizace zřízen tzv. vnitřní oznamovací systém ve spolupráci se zřizovatelem.

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochranně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

 

        Oznamovatelem může být jen fyzická osoba.

 • O oznamovaném jednání se oznamovatel musí dozvědět v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele (včetně zaměstnanců na dohody, dobrovolnictví, stáží atd.).
 • Oznamované jednání má znaky trestného činu, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje předpis EU ve vymezených oblastech.
 • Porušením se jinak rozumí trestný čin, přestupek i ostatní protiprávní jednání bez ohledu na jejich povahu nebo závažnost.

 

      Věcná působnost – oblasti spadající k možnosti podání oznámení:

 • finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy
 • daně z příjmů právnických osob
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory

 

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení příslušné osobě.

Příslušnou osobou je určena (našim zřizovatelem, tj. Město Bruntál) společnost: CATANIA GROUP s.r.o.

Kontakt na příslušnou osobu:

a) elektronicky na e-mailovou adresu:  oznamfosy@gmail.com

b) písemně na adresu: Mgr. Vlastimil Veselý, MPA,  LL.M, Jabloňova 2060, 347 01 Tachov

c) telefonicky na čísle: +420 605 754 793

d) datovou schránkou:  z9n4nqb  

e) prostřednictvím formuláře viz níže

Kontakt na vedlejší příslušnou osobu (pro případ zastupitelnosti):

a) písemně na adresu: JUDr. Jan Šťastný, MPA, Provoz 20, 518 01 Dobruška

b) telefonicky na čísle: +420 777 418 512

c) prostřednictvím formuláře viz níže

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení, kontaktní adresy, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Odkaz na formulář pro oznamovatele:

https://spmo.cz/embed/?ozn=2096-5-17-3364064069