Pečovatelská služba

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytování péče seniorům, zdravotně postiženým občanům a osobám, které z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, chronického onemocnění či zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou péči jiné fyzické osoby, dále osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami ani za pomoci rodiny, jejichž situace vyžaduje péči jiné fyzické osoby. Péče je poskytována uživatelům formou terénní služby v přirozeném sociálním prostředí osob.

Cíle poskytované služby

Zásady poskytované služby

Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

Okruh osob, kterým je služba určena

Okruh osob, kterým není služba určena

Aktuální kapacita Pečovatelské služby je 7 uživatelů.

Doba poskytování služby

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny (pondělí – pátek) v době od 6.00 do 19.00 hodin a v sobotu a v neděli od 9.00 do 13.00 hodin. O svátcích pečovatelská služba péči neposkytuje.

Místo a způsob poskytování pečovatelské služby

Poskytované úkony

Pečovatelská služba poskytuje základní sociální poradenství a dále základní činnosti pečovatelské služby:

Na rámec základních činností může pečovatelská služba poskytnout uživateli na základě jeho žádosti další úkony, tzv. fakultativní služby (nenárokové služby nad rámec základních činností). Kompletní nabídka fakultativních služeb a jejich cena je uvedena v platném Ceníku fakultativních služeb pečovatelské služby.

Fakultativní služby lze poskytnout pouze při využívání základních činností.

Způsob podávání a vyřizování stížností

  1. Každý uživatel má možnost podat si stížnost na kvalitu poskytovaných služeb nebo na chování či jednání personálu.
  2. Stížnost, kterou má uživatel na kvalitu poskytovaných služeb nebo na chování či jednání ostatních uživatelů nebo zaměstnanců Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o., může sdělit kterémukoliv pracovníkovi centra.
  3. Stížnost je možno podat si osobně, písemně, anonymně nebo zprostředkovaně.

Stížnost řeší kompetentní pracovníci: ředitelka, vedoucí sociálního úseku, vedoucí stravovacího úseku, vedoucí provozně-technického úseku.

Lhůty pro vyřizování stížností

V případě, že stěžovatel podával stížnost prostřednictvím zvoleného zástupce, je o výsledcích šetření informován zástupce a stěžovatel. Pokud stěžovatel podával stížnost osobně nebo písemnou formou, je informován pouze stěžovatel. Anonymní stížnost je řešená jako každá jiná stížnost.

Pokud stěžovatel nebude spokojen s vyřízením jeho stížnosti, může se obrátit na ředitelku centra. Pokud ani pak nebude spokojen, může se obrátit na tyto instituce:

Městský úřad v Bruntále
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál 1

Tel.: +420 554 706 111
E-mail: posta@mubruntal.cz

Veřejný ochránce práv (ombudsman)
Údolní 39
602 00 Brno

Tel.: +420 542 542 111

MPSV ČR
Na poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Tel.: +420 221 921 111

 

Dokumenty ke stažení:

Kopie - Žádost o poskytování pečovatelské služby REVIZE 3-2019.xls Žádost o poskytování pečovatelské služby 85 kB
Ceník základních činností pečovatelské služby.pdf Ceník základních činností pečovatelské služby 35 kB
Ceník fakultativních činností pečovatelské služby.pdf Ceník fakultativních činností pečovatelské služby 423 kB
Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby.pdf Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 201 kB
Popis základních a fakultativních činností PS.pdf Popis základních a fakultativních činností 183 kB