Pečovatelská služba

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytování péče seniorům, zdravotně postiženým občanům a osobám, které z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, chronického onemocnění či zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou péči jiné fyzické osoby, dále osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami ani za pomoci rodiny, jejichž situace vyžaduje péči jiné fyzické osoby. Péče je poskytována uživatelům formou terénní služby v přirozeném sociálním prostředí osob.

Cíle poskytované služby

 • Poskytovat kvalitní a odbornou pečovatelskou službu.
 • Podporovat běžný způsob života.
 • Vytvořit příležitosti uplatňovat svou vlastní vůli.
 • Umožnit uživateli jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby uživatel mohl být sám sebou a umožnit mu prožít aktivní a důstojný život.

Zásady poskytované služby

 • Poskytovat bezplatně základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejímu předcházení.
 • Přizpůsobit službu aktuálním přáním a potřebám uživatelů – individuálně přistupovat ke každému uživateli.
 • Na základě potřeb a zájmů uživatelů respektovat předchozí způsob jejich života.
 • Aktivně pomáhat a podporovat uživatele; motivovat je k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v nepříznivé sociální situaci nebo k jejímu prohlubování.
 • Posilovat sociální začleňování uživatelů.
 • Poskytovat službu v náležité kvalitě tak, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů.
 • Prostřednictvím poskytované sociální služby, jejím rozsahem, formou pomoci a podporou zachovávat lidskou důstojnost uživatelů.
 • Ochránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením ze strany veřejnosti i ze strany personálu.
 • Umožnit uživateli svobodu rozhodování, právo volby.
 • Ve vztahu k uživateli zachovávat rovnost, vstřícnost, toleranci a důvěru.

Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Okruh osob, kterým je služba určena

 • Osobám se zdravotním postižením.
 • Seniorům.

Okruh osob, kterým není služba určena

 • Osobám, které jsou soběstačné.
 • Osobám, které prostřednictvím pečovatelské služby řeší svou bytovou situaci a pečovatelskou službu využívají jako prostředek pro přidělení bytu v domech s byty zvláštního určení.
 • Osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled nebo péči 24 hodin denně a péči není možné doplnit pomocí rodiny nebo jiné osoby.
 • Osobám, které trpí akutním infekčním onemocněním.
 • Osobám, které službu odmítají, i když ji požaduje rodina.

Aktuální kapacita Pečovatelské služby je 8 uživatelů.

Doba poskytování služby

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny (pondělí – pátek) v době od 6.00 do 19.00 hodin a v sobotu a v neděli od 9.00 do 13.00 hodin. O svátcích pečovatelská služba péči neposkytuje.

Místo a způsob poskytování pečovatelské služby

 • Pečovatelská služba je poskytovaná osobám žijících na území města Bruntál.
 • Pečovatelská služba je poskytována terénní formou, tj. vždy v místě bydliště, v přirozeném prostředí uživatele:
  • v rodinných domech
  • v bytech
  • v bytech spravovaných Hospodářskou správou města Bruntál na ul. Okružní 20, Bruntál (byty zvláštního určení)
  • v bytech spravovaných Hospodářskou správou města Bruntál na ul. Zeyerova 18, Bruntál (byty zvláštního určení)
 • Pečovatelskou službu není možno poskytovat ve zdravotnických zařízeních nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb.

Poskytované úkony

Pečovatelská služba poskytuje základní sociální poradenství a dále základní činnosti pečovatelské služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Na rámec základních činností může pečovatelská služba poskytnout uživateli na základě jeho žádosti další úkony, tzv. fakultativní služby (nenárokové služby nad rámec základních činností). Kompletní nabídka fakultativních služeb a jejich cena je uvedena v platném Ceníku fakultativních služeb pečovatelské služby.

Fakultativní služby lze poskytnout pouze při využívání základních činností.

Způsob podávání a vyřizování stížností

 1. Každý uživatel má možnost podat si stížnost na kvalitu poskytovaných služeb nebo na chování či jednání personálu.
 2. Stížnost, kterou má uživatel na kvalitu poskytovaných služeb nebo na chování či jednání ostatních uživatelů nebo zaměstnanců Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o., může sdělit kterémukoliv pracovníkovi centra.
 3. Stížnost je možno podat si osobně, písemně, anonymně nebo zprostředkovaně.
 • osobně - stížnost je možno podat na sociálním úseku nebo prostřednictvím kteréhokoliv pracovníka centra
 • písemně - lze doručit osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu: Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál
 • anonymně
 • zprostředkovaně – na základě vlastního rozhodnutí si může uživatel zvolit zástupce, který ho bude v této záležitosti zastupovat (např. rodinný příslušník, přítel apod.).

Stížnost řeší kompetentní pracovníci: ředitelka, vedoucí sociálního úseku, vedoucí stravovacího úseku, vedoucí provozně-technického úseku.

Lhůty pro vyřizování stížností

 • okamžitě tam, kde záležitost nesnese odkladu nebo se nejedná o složité prošetření
 • do 5 pracovních dnů tam, kde je potřeba složité prošetření celé záležitosti, případně nelze závadu odstranit ihned
 • do 30 pracovních dnů ve složitých případech

V případě, že stěžovatel podával stížnost prostřednictvím zvoleného zástupce, je o výsledcích šetření informován zástupce a stěžovatel. Pokud stěžovatel podával stížnost osobně nebo písemnou formou, je informován pouze stěžovatel. Anonymní stížnost je řešená jako každá jiná stížnost.

Pokud stěžovatel nebude spokojen s vyřízením jeho stížnosti, může se obrátit na ředitelku centra. Pokud ani pak nebude spokojen, může se obrátit na tyto instituce:

Městský úřad v Bruntále
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál 1

Tel.: +420 554 706 111
E-mail: posta@mubruntal.cz

Veřejný ochránce práv (ombudsman)
Údolní 39
602 00 Brno

Tel.: +420 542 542 111

MPSV ČR
Na poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Tel.: +420 221 921 111

 

Dokumenty ke stažení:

dost o poskytování pečovatelské služby REVIZE 3-2022.pdf Žádost o poskytnutí pečovatelské služby 101 kB
PS Ceník základních činností pečovatelské služby od 1.2.2023.pdf Ceník základních činností pečovatelské služby 110 kB
Ceník fakultativních činností pečovatelské služby.pdf Ceník fakultativních činností pečovatelské služby 423 kB
Vnitřní pravidla REVIZE 9-2022.pdf Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 449 kB
Popis základních a fakultativních činností PS.pdf Popis základních a fakultativních činností 183 kB
PS Smlouva REVIZE 10-2022.pdf Vzor smlouvy 273 kB