Popis zařízení

Struktura budov

Budovy, ve kterých Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, se sídlem na Okružní 1779/16 v Bruntále poskytuje pobytové sociální služby, byly postaveny v roce 1992, zkolaudovány a uvedeny do provozu dne 1. 1. 1993.

Jde o panelový objekt složený ze tří budov (jde o blok: B1, B2, B3), který slouží pro ubytování a doprovodné služby pro ubytované uživatele sociálních služeb. Vlastníkem nemovitosti je Město Bruntál. Jde o bezbariérové zařízení. Organizace je dobře strategicky umístěna v klidné části města Bruntálu, v blízkosti centra, s dobrou možností parkování a dojezdu.

Organizace poskytuje sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, dále poskytuje ošetřovatelskou péči a zajišťuje zdravotnickou péči. Ubytovací část zařízení je rozdělena do tří podlaží; uživatelé jsou ubytováni v 86 pokojích.

První podlaží má kapacitu 30 lůžek. Jedná se o 18 pokojů, z nichž je 6 jednolůžkových a 12 dvoulůžkových. Poskytujeme zde sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Druhé podlaží má kapacitu 46 lůžek. Jedná se o 34 pokojů, z nichž je 22 jednolůžkových a 12 dvoulůžkových. Poskytujeme zde sociální službu Domovy pro seniory a 2 lůžka Odlehčovací služby.

Třetí podlaží má kapacitu 46 lůžek. Jedná se o 34 pokojů, z nichž je 22 jednolůžkových a 12 dvoulůžkových. Poskytujeme zde sociální službu Domovy pro seniory.

Součástí každého podlaží je pracovna personálu poskytující sociální služby. V přízemí hlavní budovy je pracovna ošetřovatelského personálu. Dále zde najdeme modlitebnu, velký společenský sál a rozlehlou zahradu vybavenou cvičebními prvky.

Pro relaxační pobyt je umístěno jezírko, taneční parket, gril, posezení pro klienty a návštěvy v zahradním areálu.

Mimo pobytových sociálních služeb poskytuje Centrum Pohoda terénní sociální službu - pečovatelskou službu. Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech osob a dále v Domech s pečovatelskou službou na ulici Okružní 20 a Zeyerova 18 v Bruntále.

Centrum Pohoda poskytuje také ambulantní sociální službu - Denní stacionář, a to na ulici Smetanova 21a v Bruntále.

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda je držitelem Certifikace Značky kvality v sociálních službách, kterou uděluje APSS ČR

Tento systém externí certifikace hodnotí všechny důležité aspekty poskytované služby z pohledu uživatele a jeho rodiny. Právě takový náhled je důležitý pro hodnocení úrovně kvality v sociálních službách. Cílem hodnocení bylo získat informaci, jakou kvalitu mohou potencionální žadatelé, ale i široká veřejnost od naší služby očekávat. Značka kvality také zlepšuje orientaci veřejnosti v sociálních službách. Systém certifikace Značky kvality byl zařazen do prestižního vládního programu Česká kvalita.

V našem zařízení jsme první hodnocení značky kvality na službu Domovy pro seniory absolvovali v březnu 2013. Hodnotilo se 5 oblastí - péče, ubytování, partnerství, stravování, kultura a volný čas. Získali jsme 5* s celkovým počtem 907,75 bodů. Tato certifikace měla platnost tři roky.

V listopadu 2015 jsme zažádali APSS ČR o recertifikaci. Hodnocení proběhlo 17. 3. 2016 a výsledná zpráva zněla 967,75 bodů tj. 5*, šlo tedy o navýšení o 60 bodů.

Velmi nás potěšilo, že plný počet bodů jsme získali v péči o uživatele, protože naším posláním je "Důstojné stáří v Pohodě" a systém individualizované péče. Plný počet hvězdiček byl získán za stravování, kulturu a partnerství. V oblasti ubytování jsme získaly 4*. Certifikace měla platnost čtyři roky, tedy do roku 2020. Získat recertifikaci s tak vysokým ohodnocením bylo úspěchem naši organizace a současně také velkým závazkem vůči našim uživatelům, jejich rodinám, zřizovateli a toho jsme si byli opravdu vědomi.

V roce 2020 proběhla již druhá recertifikace Značky kvality, a to dne 6. 3. 2020. Obhájili jsme 5*. Plný počet hvězd jsme obhájili v oblastech péče, stravování a partnerství. Recertifikace je vydaná na období 2020 - 2024.

Značka kvality v sociálních službách

Budujeme partnerský vztah s uživateli a rodinnými příslušníky

Setkávání s uživateli služeb

Probíhali pravidelné setkávání s uživateli našich služeb. Na každém setkání jsou uživatelé informováni o provozních záležitostech týkajících se bydlení, o mimořádných událostech za určité období (většinou kvartální) a nastavení nápravných opatření.

Na těchto setkáváních dostávají dostatečný prostor k diskuzi, kterou uživatelé rádi a využívají k řešení připomínek ke stravování, bydlení a společenskému soužití.

Často také využijí diskusní platformu k pochvale pracovníků na jednotlivých úsecích.

Zkvalitňování sociálních služeb je založená na konceptech

Koncept Paliativní péči poskytujeme v našem zařízení systematicky od roku 2014, jde o obecnou paliativní péči. S ošetřujícím lékařem spolupracujeme v nastavení účinné analgetické léčby, rozsahu diagnostických a léčebných metod v rámci paliativní péče. V řešení vedlejších příznaků léčby. Nově poskytujeme i péči pastorační.

Koncept Nutriční péče - Sledování uživatelů v riziku podvýživy
Riziko podvýživy sledujeme u uživatelů od roku 2013. Je vytvořena pracovní skupina, která má 7 členů – jde o pracovníky přímé péče, sestru, vedoucí stravovacího úseku a externí poradkyni pro výživu. Podvýživu řešíme ve spolupráci s nutriční ambulancí prostřednictvím doplňků stravy nebo plnou náhradou stravy.

Koncept Validace podle Naomi Feil
Validace je komunikační metoda pro uživatele se syndromem demence. Pomoci této metody lze zklidnit a navázat vztah s rozrušeným, dezorientovaným uživatelem.

Koncept Bazální stimulace
Koncept podporující v základní rovině lidské vnímání a tím i komunikaci a pohybové schopnosti uživatele, které se navzájem propojuji.

Významnou roli zde sehrávají smyslové orgány, jejichž činnost napomáhá k uvědomování si sama sebe a svého okolí.

Koncept vlhkého hojení ran
Zdravotní sestra s certifikaci pro hojení ran, která úzce spolupracuje s lékařem a přímo u lůžka může provádět léčbu vlhkého hojení chronických ran.

Pravidelně zjišťujeme spokojenost uživatelů s poskytovanými službami a k tomuto účelu organizace využívá dotazníkové šetření a Focus Groups, formu řízené diskuse s náhodně vybranými uživateli.

Pravidelně zjišťujeme a vyhodnocujeme spokojenost zaměstnanců, rodinných příslušníků a externích spolupracovníků.