Etický kodex pracovníka v sociálních službách

Etický kodex pracovníka Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o.

Účelem Etického kodexu je stanovit standardy chování pracovníků pečovatelské služby a informovat uživatele, jejich rodiny a veřejnost o přístupu, který lze od naší služby očekávat.

Etický kodex je soubor norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytování sociální služby a zaručují zavádění a naplňování Standardů kvality sociálních služeb.

1. Etické zásady

 1. Dbáme na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců v souladu s Listinou lidských práv a svobod a v souladu s dalšími dokumenty a prameny lidských práv.
 2. Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 3. Respektujeme právo každého člověka na seberealizaci v takovém rozsahu, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u jiných lidí a usilujeme o vytváření takových podmínek, ve kterých mohou uživatelé svá práva naplňovat.
 4. Stavíme svou profesionální odpovědnost nad soukromé zájmy a služby poskytujeme s veškerou odbornou schopností, kterou máme.

2. Pravidla etického chování pracovníků

Ve vztahu k uživatelům:

 1. Dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku.
 2. Jednáme s každým člověkem jako s jedinečnou lidskou bytostí. Jednáme tak, abychom chránili důstojnost a lidská práva uživatelů. Jednáme s uživateli vždy s úctou a respektem k jejich soukromí a individualitě.
 3. Vedeme individuálním přístupem uživatele v rámci jejich možností k vědomí odpovědnosti sám za sebe.
 4. Pomáháme všem uživatelům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.
 5. Chráníme a respektujeme právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požadujeme vždy s ohledem na zajištění kvalitní sociální služby, která má být uživatelovi poskytnuta a o potřebnosti a použití těchto dat a informací uživatele informujeme.
 6. Napomáháme svým jednáním a chováním k vytváření nekonfliktního prostředí.
 7. Hledáme možnosti, jak zapojit a podpořit uživatele v procesu řešení jejich problémů. Každý uživatel je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování pomoci.
 8. Chováme se tak, abychom nezavdali příčinu zcizení či poškození majetku uživatele.
 9. Dbáme o to, aby uživatel obdržel veškeré potřebné informace a služby, na které má nárok. Uživatel musí být současně poučen i o povinnostech, které z poskytnutých služeb vyplývají.

Ve vztahu k organizaci:

 1. Ctíme hodnoty, o které se opírá všechna činnost v organizaci – poslání organizace, principy a cíle poskytování služby.
 2. Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli a podílíme se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.
 3. Chováme se tak, abychom nezavdali příčinu zcizení nebo poškození majetku organizace.
 4. Podílíme se na tvorbě a praktickém uplatňování pracovních postupů, metodik, směrnic apod. tak aby úroveň poskytovaných služeb byla co nejvyšší.
 5. Vystupujeme a dbáme na zájmy organizace. Informace, které podáváme, musí být v souladu s našimi kompetencemi.
 6. Nevyžadujeme ani nepřijímáme v souvislosti s výkonem zaměstnání soukromé dary, úsluhy a laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit naše rozhodování či způsob poskytování služby a narušit profesionální přístup ke svěřeným povinnostem.
 7. Dbáme na udržení a zvýšení prestiže organizace. I v mimopracovní době vystupujeme tak, abychom nesnižovali důvěru v očích veřejnosti. Zachováváme mlčenlivost o věcech, které by mohly poškodit oprávněné zájmy organizace. V rámci svých možností se snažíme zabraňovat jakémukoliv jednání, které poškozuje jméno naší organizace.
 8. Ve svém vystupování dbáme na zájmy organizace a informace, které podáváme, musí být v souladu s našimi kompetencemi a musí chránit dobré jméno organizace.
 9. Dbáme o svůj odborný růst a jsme odpovědni za své celoživotní vzdělávání a výcvik.

Ve vztahu ke svým spolupracovníkům:

 1. Dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku.
 2. Respektujeme znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků, úzce s nimi spolupracujeme a zvyšujeme tak kvalitu sociální služby.
 3. Respektujeme rozdíly v názorech a praktické činnosti spolupracovníků a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků a kritické připomínky k nim vyjadřujeme vhodným způsobem, na vhodném místě, ve vhodný čas a nikdy ne před klientem či žadatelem o službu. Respektujeme organizační strukturu zařízení a ke všem svým spolupracovníkům přistupujeme s úctou a uznáním.
 4. Chováme se tak, abychom nezavdali příčinu zcizení nebo poškození majetku spolupracovníků.


Ve vztahu k  odbornosti:

 1. Dbáme na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
 2. Zvyšujeme neustále odbornou úroveň své práce a prostřednictvím nových přístupů a metod poskytujeme našim klientům služby, které potřebují.


Ve vztahu ke společnosti:

 1. Máme právo a povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů.
 2. Zavazujeme se o zlepšování životních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti pro uživatele tím, že upozorňujeme na nedostatky a pozitivně ovlivňujeme společenské mínění.
 3. Působíme na okolí tak, abychom snižovali možné předsudky veřejnosti vůči našim uživatelům, spolupracujeme s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou a celkovou situaci našich uživatelů se snažíme přibližovat běžnému způsobu života ve společnosti.

Závaznost etického kodexu

Při vydávání tohoto Etického kodexu bylo použito všech platných předpisů o sociálním zabezpečení, sociální ústavní péči, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a úprav a standardů kvality sociálních služeb.

Etický kodex je součástí vnitřních předpisů a je závazný pro všechny zaměstnance Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o.

Nedodržení pravidel vyjádřených v tomto kodexu pracovníkem je porušením pracovní kázně a může být považováno za porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem se všemi vyplývajícími důsledky.