KONCEPTY, s kterými pracujeme

Zkvalitňování sociálních služeb je založeno na konceptech.

V zařízení pracujeme s těmito koncepty:

 

Koncept inkontinence – EMA – externí medical advisor

Pro uživatele je inkontinence moči nejen zdravotním, ale i psychosociálním problémem. Strach z nepříjemného zápachu mnohdy uživatele odradí od běžných společenských aktivit (návštěvy přátel, divadel, obchodů, restaurací apod.) a často vede ke společenské izolaci.

Pro zlepšení používání inkontinenčních pomůcek jsme se zapojili EMA – externí medical advisor – externí medikální poradkyně. Ve spolupráci s firmou Hartmann RICO se v září 2022 podařilo proškolit v problematice inkontinenčních pomůcek dvě pracovnice, které se budou i nadále vzdělávat, nastavovat inkontinentní pomůcky pro uživatele a předávat nové informace ostatním spolupracovníkům. Dále se nám podařilo získat Certifikát pro inkontinenci.

 

Koncept hojení ran

Koncept hojení ran řeší akutní a chronické rány u uživatelů sociálních služeb za použití moderního vlhkého hojení. V zařízení je speciálně proškolená zdravotní sestra, která obdržela Certifikát v oblasti hojení ran a v péči o rány dle moderního postupu. Výhodou vlhkého hojení je bezbolestný převaz a zvýšení komfortu uživatelů, tím, že mohou být léčeni přímo v zařízení a nemusí absolvovat převoz k odbornému lékaři.

 

Koncept Bazální stimulace

Bazální stimulace je vědecký pedagogický – ošetřovatelský koncept podporující vnímání a pohybové schopnosti člověka. Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných. Je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu.

V roce 2014 se pracovníci centra postupně začali vzdělávat v problematice konceptu Bazální stimulace a od roku 2016 jsme směřovali naše úsilí k získání certifikace. Postupně jsme se vzdělávali, tvořili pracovní postupy a vytvářeli dokumentaci k provádění Bazální stimulace.

Naší lektorkou pro vzdělávání v konceptu Bazální stimulace je Mgr. Hedvika Borýsková, která nás na certifikaci systematicky připravovala.

Základní podmínkou a nejdůležitějším předpokladem pro získání certifikace je fakt, že Bazální stimulace je běžnou součástí péče o uživatele. V praxi to znamená, že koncept Bazální stimulace je využíván v běžné, každodenní, péči o uživatele. Důležité je, aby pracovníci aktivně využívali jednotlivé prvky konceptu, dokázali identifikovat potřeby jednotlivých uživatelů a tyto potřeby pomocí prvků konceptu Bazální stimulace uměli naplňovat. Neméně důležité je, aby pracovníci uměli pracovat s biografií uživatele, uměli zpracovat dle zjištěných informací plán péče a pravidelně tento plán vyhodnocovali.  

Dne 2. 11. 2023 proběhla samotná certifikace, kdy lektorka byla přítomná v centru po celou dobu směny, a to od rána až do večerních hodin. Lektorka sledovala pracovníky při práci, především jak dokáží nastavit prvky Bazální stimulace u jednotlivých uživatelů a jak pracují s uživateli, u kterých už tyto prvky nastaveny byly.

Centru se podařilo získat certifikaci na dobu 3 let a po uplynutí této doby se budeme snažit certifikaci obhájit.

 

Koncept paliativní péče a Dříve vyslovené přání uživatele

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná osobě, která trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu i její rodině. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat důstojnost nemocného a poskytnout podporu jemu i jeho blízkým.

 

Principy paliativní péče

 • chápe umírání jako součást lidského života a vychází z toho, že každý člověk závěrečnou část života prožívá individuálně
 • vychází z přání a potřeb uživatelů a jejich rodin, respektuje jejich hodnotové priority, je vhodné znát životní příběh uživatele
 • obsahuje psychologické a duchovní aspekty péče o uživatele
 • je založena na multiprofesní spolupráci
 • nabízí všestrannou účinnou oporu a pomoc příbuzným a přátelům umírajících a
 • pomáhá jim zvládat jejich zármutek po smrti blízkého člověka
 • poskytuje úlevu od bolesti a dalších symptomů
 • neusiluje ani o urychlení, ani o oddálení smrti
 • nabízí systém podpory, který pacientům pomáhá žít co nejaktivněji až do závěru života
 • usiluje o zlepšení kvality života a může též pozitivně ovlivnit průběh nemoci

 

Cílová skupina paliativní péče

Uživatel, rodina uživatele a další blízké osoby

 

Indikace k paliativní péči

Uživatel s pokročilým nevyléčitelným onemocněním působícím mu tělesné či psychické obtíže, kdy léčba směřující k vyléčení nemoci byla ukončena.

Toto rozhodnutí je v kompetenci ošetřujících lékařů.

 • lidé s nádorovým onemocněním
 • neurodegenerativní onemocnění typu roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, demence, ALS
 • konečná stádia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plicních, jaterních a ledvinných
 • polymorbidní geriatričtí uživatelé (souběžná přítomnost více onemocnění u jednoho jedince)
 • uživatelé v přetrvávajícím vegetativním stavu (stav, kdy člověk je vzhůru, ale nejeví žádné známky vědomí)
 • kriticky nemocní s nevratným multiorgánovým selháváním v prostředí intenzivní péče, AIDS

Místo poskytování péče

Péče je poskytována v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda p. o., na pokoji uživatele (maximálně dvoulůžkový pokoj).

 

Koncept nutriční péče

Tým pro nutriční péči pracuje v zařízení od roku 2013 a tvoří ho 8 stálých členů. Tým se schází 1x měsíčně a řeší stav uživatelů v podvýživě, v riziku podvýživy ale i uživatelů, kteří chtějí pod dohledem odborníka snížit váhu.    

Součástí týmu je poradkyně pro výživu, která po vyšetření uživatele doporučí další postup.

Po nástupu do zařízení je u uživatele vypracovaná nutriční anamnéza, která obsahuje:

 • údaje ke stavu uživatele
 • příjem stravy a tekutin
 • stravovací omezení
 • potravinové alergeny
 • stravu, kterou uživatel neakceptuje

Po vyplnění nutriční anamnézy je v programu Cygnus 2 na základě uvedených údajů stanoveno nutriční riziko. Pokud je uživatel v riziku podvýživy nebo obezity, je s ním dále s jeho souhlasem vypracován nutriční plán a zavedeno sledování příjmu stravy a tekutin. Toto sledování je pravidelně 1x v měsíci hodnoceno na schůzce nutričního týmu, kde je stanoven další postup.

Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři a nutriční ambulancí Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, kde probíhá prostřednictvím lékaře předpis doplňků stravy pro uživatele v podvýživě, s perkutánní endoskopickou gastrostomií a nasogastrickou sondou.

Ve spolupráci s nutriční ambulancí zařazujeme nové doplňky ve výživě, za účelem zvýšení energetického příjmu u uživatelů v podvýživě. Zkoušíme nové příchutě a nové formy doplňků stravy, aby byly pro uživatele chuťově přijatelné.

 

Cílem nutriční péče je:

 • léčba malnutrice u nemocných s vysokým rizikem podvýživy
 •  zvýšení protinádorového efektu onkologické léčby
 • snížení nežádoucích účinků onkologické léčby
 • zajištění přívodu živin a tekutin těm uživatelům, kteří nemohou, nechtějí nebo nesmějí přijímat běžnou stravu v aktuální podobě
 •  podpora  při léčbě ran, po operaci, při akutním onemocnění

 

Koncept Validace podle Naomi Feil

Validace je komunikační metoda pro uživatele se syndromem demence. Pomoci této metody lze zklidnit a navázat vztah s rozrušeným, dezorientovaným uživatelem.

Validace je v podstatě uznání platnosti konkrétního chování nemocného, což znamená nikoho nesoudit, naslouchat, snažit se pochopit, co se skrývá za konkrétním projevem chování. Důležitá je znalost životního příběhu. Abychom na člověka mohli komplexně nahlížet, musíme mít na zřeteli jeho zkušenosti a vědět, jak prožil svůj život. Uznání platnosti neboli validace konkrétního chování znamená, že respektujeme jak člověka, tak vše, s čím k nám přichází. Jeho myšlenky a nápady se nesnažíme zpochybňovat, snažíme se je pochopit a uznáváme jejich hodnotu.