Odlehčovací služby

Poslání

Posláním pobytové odlehčovací služby je dle § 44 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnutí potřebné pomoci lidem, kteří pečují o seniory nebo osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. Dočasným převzetím péče o tyto osoby na 24 hodin denně umožnit rodinným příslušníkům nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení osobních záležitostí (dovolená, hospitalizace, lázeňský pobyt apod.)

Cíle poskytované služby

Zásady poskytované služby

Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

Okruh osob, kterým je služba určena

Okruh osob, kterým není služba určena

Kapacita Odlehčovací služby jsou 2 místa.

Ubytování

Sociální služba Odlehčovací služby je poskytována na 2. úseku centra. Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových pokojích. Každý pokoj je standardně vybaven lůžkem, nočním stolkem, židlí, křeslem, obývací stěnou, šatní skříní a stolem. Nedílnou součástí každého pokoje je sociální zařízení se sprchovacím koutem a umyvadlem a předsíň vybavená vestavěnou skříní.

Pro výzdobu pokoje či jeho části může uživatel využít vlastní výzdobu (obrazy, sošky, poličky, textilie).

V celé budově je zakázáno kouřit mimo vyznačené prostory (kuřárny).

Centrum má stanoven ceník ubytování, přičemž cena za ubytování zahrnuje běžný úklid, praní prádla, drobné opravy osobního prádla, ošacení a žehlení.

Stravování

V centru je uživatelům poskytována celodenní strava v rozsahu 5 jídel (diabetikům 6 jídel). Uživatelé mají možnost výběru ze dvou druhů jídel, a to na oběd i večeři ve všední dny. Mimo tento výběr je zajištěna strava pro diabetiky, šetřící dieta pro uživatele s onemocněním zažívacího traktu, mletá či mixovaná strava pro uživatele s poruchou přijmu potravy.

Uživatelé mají možnost odhlásit si celodenní stravu nebo i jednotlivé porce. Za odhlášenou stravu je jim pak vyplácena vratka (viz Výplata vratek).

Cena racionální stravy činí 139 Kč; diabetická strava je ve výši 148 Kč. Centrum si s ohledem na trvale rostoucí ceny základních potravin a zvýšenou sazbu DPH, v případě nutnosti, vyhrazuje právo na úpravu ceny stravy.

Sociální služba a ošetřovatelská péče

Centrum zajišťuje uživatelům 24 hodinovou sociální službu a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu, prostřednictvím pracovníků v sociálních službách, všeobecných sester a sociálních pracovníků.

Registrované zdravotní sestry poskytují ošetřovatelskou péči, a to převážně aplikaci léčiv podle ordinací lékaře, převazy ran, péči o katétry a péči o výživové sody.

Pracovníci v sociálních službách dle stupně zdravotního postižení a stupně závislosti pomáhají uživatelům v těchto činnostech:

Sociální pracovníci poskytují základní sociální poradenství, informují uživatele a rodinné příslušníky o možnostech řešení nepříznivé sociální situace a poskytují základní sociální služby.

Úschova cenných věcí

Uživatelé centra mohou využít k úschově svých cenností ústavní trezor. Finanční hotovost mají uživatelé možnost uložit si na depozitní účet.

Každý uživatel obdrží při nástupu klíč od pokoje a klíč od uzamykatelného prostoru na pokoji (ztrátu klíče, výměnu zámku při ztrátě hradí uživatel z vlastních prostředků). Za obsah uzamykatelné skříňky zodpovídá pouze uživatel.

Uživatelé jsou upozorněni, že si plně zodpovídají za věci běžné spotřeby uložené na svém pokoji (např. holící a hygienické potřeby – sprchový gel, šampon, zubní pasta, nůžky apod.), za uživatelem zakoupené potraviny a za finanční hotovost neuloženou na depozitním účtu na sociálním úseku.

Návštěvy

Uživatelé přijímají návštěvy denně do 22 hodin neomezeně, v pozdějších hodinách po domluvě s personálem. Uživatel je plně zodpovědný za chování své návštěvy, stejně tak za škodu, kterou by způsobila.

Při mimořádných událostech (karanténa, bezpečnostní důvody, chřipková epidemie) mohou být návštěvy na doporučení ředitelky centra nebo krajského hygienika omezeny.

Výplata vratek

Uživatelům centra jsou vypláceny vratky za ubytování (při celodenní nepřítomnosti 26% z ceny ubytování za 1 den) a za neodebranou stravu (vratka za neodebranou stravu, tzn. celodenní stravu, případně jednotlivé porce stravy je vyplácena 100% z potravinové normy, tj. 80 Kč u normální stravy a 89 Kč u diabetické stravy/den a 75% z režijních nákladů, které činí 48 Kč/den).

Stížnosti

Uživatel si může podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb, chování nebo jednání ostatních osob v zařízení. Stížnost může sdělit přímo vedení centra osobně, ústně prostřednictvím druhé osoby (příbuzný, přítel apod.), písemně, e-mailem nebo telefonicky.

Všechny stížnosti jsou zapsány a evidovány na sociálním úseku. O všech podaných stížnostech, které neřeší přímo ředitelka centra, je spolu s výsledkem jejich šetření, případně nápravných opatřeních informována. O stížnostech, které je oprávněna řešit pouze ředitelka organizace, informuje odpovědné pracovníky a v případě oprávněné stížnosti pověřuje jejich nadřízené sjednáním nápravy.

1x za 3 měsíce jsou schůzky vedení centra s uživateli, kde jsou tito seznámeni s chodem centra, řeší se jejich připomínky, náměty, přání atd.

Stížnost vyřizují kompetentní pracovníci: ředitelka, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí úseku zdravotní péče, manažer kvality, vedoucí sociálního úseku, ekonom, vedoucí stravovacího úseku a vedoucí provozního úseku.

Pokud uživatel není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na tyto instituce:

Městský úřad v Bruntále
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál 1

Tel.: +420 554 706 111
E-mail: posta@mubruntal.cz

Veřejný ochránce práv (ombudsman)
Údolní 39
602 00 Brno

Tel.: +420 542 542 111

MPSV ČR
Na poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Tel.: +420 221 921 111

 

Dokumenty ke stažení:

dost o poskytování sociálních služeb ODL. SLUŽBA.pdf Žádost o poskytování sociálních služeb 162 kB
Ceník úhrad.pdf Ceník úhrad 54 kB
Postup podání žádosti ODL. SLUŽBA.doc Postup při podání žádosti 173 kB
dost o poskytování soc. služeb-ok.doc Žádost o poskytování sociální služby 211 kB
Dotazník sebehodnocení.doc Dotazník sebehodnocení 196 kB
Vyjádření ošetřujícího lékaře.doc Vyjádření ošetřujícího lékaře 70 kB
Platba za péči.doc Platba za péči 129 kB
Vzor smlouvy.doc Vzor smlouvy 116 kB