Odlehčovací služby

Poslání

Posláním pobytové odlehčovací služby je dle § 44 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnutí potřebné pomoci lidem, kteří pečují o seniory nebo osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. Dočasným převzetím péče o tyto osoby na 24 hodin denně umožnit rodinným příslušníkům nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení osobních záležitostí (dovolená, hospitalizace, lázeňský pobyt apod.)

Cíle poskytované služby

 • Umožnit pečujícím osobám odpočinek a prostor pro vyřízení osobních záležitostí.
 • Podporovat uživatele v tom, aby zůstala co nejdéle zachovaná jejich soběstačnost a stávající schopnosti.
 • Zajistit kvalitní a bezpečnou péči.
 • Zajistit spokojenost uživatelů; reagovat na jejich individuální potřeby.
 • Aktivizovat uživatele jejich zapojováním do běžného života.
 • Motivovat seniory a pomáhat jim při aktivním využívání volného času.
 • Individualizovat plány pro uživatele služby.

Zásady poskytované služby

 • Přizpůsobit službu aktuálním přáním a potřebám uživatelů – individuální přístup ke každému uživateli.
 • Na základě potřeb a zájmů uživatelů respektovat předchozí způsob jejich života.
 • Aktivně pomáhat a podporovat uživatele; motivovat uživatele k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v nepříznivé sociální situaci nebo k jejímu prohlubování.
 • Posilovat sociální začleňování uživatelů.
 • Poskytovat služby v náležité kvalitě tak, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů.
 • Prostřednictvím poskytované sociální služby, jejím rozsahem, formou pomoci a podporou zachovávat lidskou důstojnost uživatelů.
 • Podporovat partnerský vztah uživatelů s jejich rodinou a blízkými.
 • Zajistit bezpečné prostředí sledováním rizik a zajistit preventivní opatření (např. sledování pádů a jejich předcházení apod.)
 • Ochránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením ze strany veřejnosti i ze strany personálu.

Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

 • senioři
 • osoby starší 27 let

Okruh osob, kterým je služba poskytována

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Cílová skupina osob, které nemohou být přijaty

 • Osoby s poruchou chování, s agresivními projevy, psychickou poruchou, při niž mohou ohrozit sebe a druhé a jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Osoby, jejichž stav vyžaduje nepřetržitý lékařský dohled při hospitalizaci.
 • Osoby ve stádiu akutního infekčního onemocnění.
 • Osoby, které nespadají do cílové skupiny.

Kapacita Odlehčovací služby jsou 2 místa.

Ubytování

Sociální služba Odlehčovací služby je poskytována na 2. úseku centra. Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových pokojích. Každý pokoj je standardně vybaven lůžkem, nočním stolkem, židlí, křeslem, obývací stěnou, šatní skříní, lednicí a stolem. Nedílnou součástí každého pokoje je sociální zařízení se sprchovacím koutem a umyvadlem a předsíň vybavená vestavěnou skříní.

Pro výzdobu pokoje či jeho části může uživatel využít vlastní výzdobu (obrazy, sošky, poličky, textilie).

V celé budově je zakázáno kouřit mimo vyznačené prostory (kuřárny).

Centrum má stanoven ceník ubytování, přičemž cena za ubytování zahrnuje běžný úklid, praní prádla, drobné opravy osobního prádla, ošacení a žehlení.

Stravování

V centru je uživatelům poskytována celodenní strava v rozsahu 5 jídel (diabetikům 6 jídel). Uživatelé mají možnost výběru ze dvou druhů jídel, a to na oběd i večeři ve všední dny. Mimo tento výběr je zajištěna strava pro diabetiky, šetřící dieta pro uživatele s onemocněním zažívacího traktu, mletá či mixovaná strava pro uživatele s poruchou přijmu potravy.

Uživatelé mají možnost odhlásit si celodenní stravu nebo i jednotlivé porce. Za odhlášenou stravu je jim pak vyplácena vratka (viz Výplata vratek).

Cena racionální stravy činí 213 Kč; diabetická strava je ve výši 225 Kč. Centrum si s ohledem na trvale rostoucí ceny základních potravin a zvýšenou sazbu DPH, v případě nutnosti, vyhrazuje právo na úpravu ceny stravy.

Sociální služba a ošetřovatelská péče

Centrum zajišťuje uživatelům 24 hodinovou sociální službu a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu, prostřednictvím pracovníků v sociálních službách, všeobecných sester a sociálních pracovníků.

Registrované zdravotní sestry poskytují ošetřovatelskou péči, a to převážně aplikaci léčiv podle ordinací lékaře, převazy ran, péči o katétry a péči o výživové sody.

Pracovníci v sociálních službách dle stupně zdravotního postižení a stupně závislosti pomáhají uživatelům v těchto činnostech:

 • zvládání běžných denních úkonů v péči o vlastní osobu
 • osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu
 • podávání jídla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizačních činnostech
 • uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • zajišťování osobních záležitostí

Sociální pracovníci poskytují základní sociální poradenství, informují uživatele a rodinné příslušníky o možnostech řešení nepříznivé sociální situace a poskytují základní sociální služby.

Úschova cenných věcí

Uživatelé centra mohou využít k úschově svých cenností ústavní trezor. Finanční hotovost mají uživatelé možnost uložit si na depozitní účet.

Každý uživatel obdrží při nástupu klíč od pokoje a klíč od uzamykatelného prostoru na pokoji (ztrátu klíče, výměnu zámku při ztrátě hradí uživatel z vlastních prostředků). Za obsah uzamykatelné skříňky zodpovídá pouze uživatel.

Uživatelé jsou upozorněni, že si plně zodpovídají za věci běžné spotřeby uložené na svém pokoji (např. holící a hygienické potřeby – sprchový gel, šampon, zubní pasta, nůžky apod.), za uživatelem zakoupené potraviny a za finanční hotovost neuloženou na depozitním účtu na sociálním úseku.

Návštěvy

Uživatelé přijímají návštěvy denně do 22 hodin neomezeně, v pozdějších hodinách po domluvě s personálem. Uživatel je plně zodpovědný za chování své návštěvy, stejně tak za škodu, kterou by způsobila.

Při mimořádných událostech (karanténa, bezpečnostní důvody, chřipková epidemie) mohou být návštěvy na doporučení ředitelky centra nebo krajského hygienika omezeny.

Výplata vratek

Uživatelům centra jsou vypláceny vratky za ubytování (při celodenní nepřítomnosti 26% z ceny ubytování za 1 den) a za neodebranou stravu (vratka za neodebranou stravu, tzn. celodenní stravu, případně jednotlivé porce stravy je vyplácena 100% z potravinové normy, tj. 130,03 Kč u normální stravy a 142,03 Kč u diabetické stravy/den a 75% z režijních nákladů, které činí 82,97 Kč/den).

Stížnosti

Uživatel si může podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb, chování nebo jednání ostatních osob v zařízení. Stížnost může sdělit přímo vedení centra osobně, ústně prostřednictvím druhé osoby (příbuzný, přítel apod.), písemně, e-mailem nebo telefonicky.

Všechny stížnosti jsou zapsány a evidovány na sociálním úseku. O všech podaných stížnostech, které neřeší přímo ředitelka centra, je spolu s výsledkem jejich šetření, případně nápravných opatřeních informována. O stížnostech, které je oprávněna řešit pouze ředitelka organizace, informuje odpovědné pracovníky a v případě oprávněné stížnosti pověřuje jejich nadřízené sjednáním nápravy.

1x za 1/2 roku jsou schůzky vedení centra s uživateli, kde jsou tito seznámeni s chodem centra, řeší se jejich připomínky, náměty, přání atd.

Stížnost vyřizují kompetentní pracovníci: ředitelka, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí úseku zdravotní péče, manažer kvality, vedoucí sociálního úseku, ekonom, vedoucí stravovacího úseku a vedoucí provozního úseku.

Pokud uživatel není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na tyto instituce:

Městský úřad v Bruntále
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál 1

Tel.: +420 554 706 111
E-mail: posta@mubruntal.cz

Veřejný ochránce práv (ombudsman)
Údolní 39
602 00 Brno

Tel.: +420 542 542 111

MPSV ČR
Na poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Tel.: +420 221 921 111

 

Dokumenty ke stažení:

POSTUP podání žádosti.pdf Postup při podání žádosti 76 kB
dost o poskytování sociálních služeb 1-2022 OS.pdf Žádost o poskytování sociálních služeb 239 kB
DOTAZNÍK SEBEHODNOCENÍ REVIZE 3-2022.pdf Dotazník sebehodnocení 266 kB
VYJÁDŘENÍ ošetřujícího LÉKAŘE revize 4-2022.pdf Vyjádření ošetřujícího lékaře 177 kB
OS Sazby za ubytování, stravu a péči od 1.2.2024.pdf Ceník úhrad za ubytování, stravu a péči platný od 1.2.2024 111 kB
Vzor smlouvy OS revize 1.2.2022.pdf Vzor smlouvy 434 kB