Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Posláním pobytové sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením je dle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovat osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení kvalitní, nepřetržitou 24 hodinovou péči, pomáhat jim v rozvoji samostatnosti a vytvářet podmínky pro jejich spokojený a důstojný život.

Cíle poskytované služby

Zásady poskytované služby

Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

Okruh osob, kterým se služba určena

Okruh osob, kterým není služba určena

Kapacita pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením je 30 míst.

Ubytování

Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytována na 1. úseku centra. Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj je dle počtu osob standardně vybaven lůžkem, nočním stolkem, židlí, křeslem, obývací stěnou, šatní skříní a stolem. Nedílnou součástí každého pokoje je sociální zařízení se sprchovacím koutem a umyvadlem a předsíň vybavená vestavěnou skříní.

Pro výzdobu pokoje či jeho části může uživatel využít vlastní výzdobu (obrazy, sošky, poličky, textilie).

V celé budově je zakázáno kouřit mimo vyznačené prostory (kuřárny).

Centrum má stanoven ceník ubytování, přičemž cena za ubytování zahrnuje běžný úklid, praní prádla, drobné opravy osobního prádla, ošacení a žehlení.

Stravování

V centru je uživatelům poskytována celodenní strava v rozsahu 5 jídel (diabetikům 6 jídel). Uživatelé mají možnost výběru ze dvou druhů jídel, a to na oběd i večeři ve všední dny. Mimo tento výběr je zajištěna strava pro diabetiky, šetřící dieta pro uživatele s onemocněním zažívacího traktu, mletá či mixovaná strava pro uživatele s poruchou přijmu potravy.

Uživatelé mají možnost odhlásit si celodenní stravu nebo i jednotlivé porce. Za odhlášenou stravu je jim pak vyplácena vratka (viz Výplata vratek).

Cena racionální stravy činí 139 Kč; diabetická strava je ve výši 148 Kč. Centrum si s ohledem na trvale rostoucí ceny základních potravin a zvýšenou sazbu DPH, v případě nutnosti, vyhrazuje právo na úpravu ceny stravy.

Sociální služba a ošetřovatelská péče

Centrum zajišťuje uživatelům 24 hodinovou sociální službu a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu, prostřednictvím pracovníků v sociálních službách, všeobecných sester a sociálních pracovníků.

Registrované zdravotní sestry poskytují ošetřovatelskou péči, a to převážně aplikaci léčiv podle ordinací lékaře, převazy ran, péči o katétry a péči o výživové sody.

Pracovníci v sociálních službách dle stupně zdravotního postižení a stupně závislosti pomáhají uživatelům v těchto činnostech:

Sociální pracovníci poskytují základní sociální poradenství, informují uživatele a rodinné příslušníky o možnostech řešení nepříznivé sociální situace a poskytují základní sociální služby.

Úschova cenných věcí

Uživatelé centra mohou využít k úschově svých cenností ústavní trezor. Finanční hotovost mají uživatelé možnost uložit si na depozitní účet.

Každý uživatel obdrží při nástupu klíč od pokoje a klíč od uzamykatelného prostoru na pokoji (ztrátu klíče, výměnu zámku při ztrátě hradí uživatel z vlastních prostředků). Za obsah uzamykatelné skříňky zodpovídá pouze uživatel.

Uživatelé jsou upozorněni, že si plně zodpovídají za věci běžné spotřeby uložené na svém pokoji (např. holící a hygienické potřeby – sprchový gel, šampon, zubní pasta, nůžky apod.), za uživatelem zakoupené potraviny a za finanční hotovost neuloženou na depozitním účtu na sociálním úseku.

Návštěvy

Uživatelé přijímají návštěvy denně do 22 hodin neomezeně, v pozdějších hodinách po domluvě s personálem. Pokud jsou ubytováni na jednolůžkovém pokoji, přijímají návštěvy zde, v případě, že jsou ubytováni na dvoulůžkovém pokoji, přijímají návštěvu na pokoji pouze se souhlasem spolubydlícího nebo v  prostorách k tomuto účelu zřízených (společenská místnost, zahrada, vestibul, odpočívadla na chodbách).

Uživatel je plně zodpovědný za chování své návštěvy, stejně tak za škodu, kterou by způsobila.

Při mimořádných událostech (karanténa, bezpečnostní důvody, chřipková epidemie) mohou být návštěvy na doporučení ředitelky centra nebo krajského hygienika omezeny.

Výplata důchodů

Dle zákona o sociálních službách musí každému uživateli zařízení zůstat po zaplacení ubytování a stravy alespoň 15 % z jeho příjmů. Po odečtení úhrady za bydlení a stravu vyplácejí sociální pracovníci zůstatek důchodu uživatelům zařazeným na hromadném výplatním seznamu vždy 15. den v měsíci přímo na pokoji. V případě, že 15. den v měsíci připadne na sobotu, zůstatek důchodu se vyplácí v pátek, pokud tento den připadne na neděli, vyplácí se v pondělí.

Zákon stanoví, že poskytovatel má právo požadovat podíl na úhradě za poskytované služby od manžela, manželky a dětí uživatele (tzv. osob povinných výživou), pokud uživatelovy příjmy nepostačují na úhradu nákladů za ubytování a stravu. Tyto osoby povinné výživou však nemají povinnost podílet se na úhradě nákladů za pobyt v zařízení.

Výplata vratek

Uživatelům centra jsou vypláceny vratky za ubytování (při celodenní nepřítomnosti 26% z ceny ubytování za 1 den), příspěvek na péči (při celodenní nepřítomnosti v zařízení, vyjma hospitalizace a lázeňské péče, činí vratka ve výši 75% přiznaného příspěvku na péči za 1 den) a za neodebranou stravu (vratka za neodebranou stravu, tzn. celodenní stravu, případně jednotlivé porce stravy je vyplácena 100% z potravinové normy, tj. 80 Kč u normální stravy a 89 Kč u diabetické stravy/den a 75% z režijních nákladů, které činí 48 Kč/den).

Stížnosti

Uživatel si může podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb, chování nebo jednání ostatních osob v zařízení. Stížnost může sdělit přímo vedení centra osobně, ústně prostřednictvím druhé osoby (příbuzný, přítel apod.), písemně, e-mailem nebo telefonicky.

Všechny stížnosti jsou zapsány a evidovány na sociálním úseku. O všech podaných stížnostech, které neřeší přímo ředitelka centra, je spolu s výsledkem jejich šetření, případně nápravných opatřeních informována. O stížnostech, které je oprávněna řešit pouze ředitelka organizace, informuje odpovědné pracovníky a v případě oprávněné stížnosti pověřuje jejich nadřízené sjednáním nápravy.

1x za 3 měsíce jsou schůzky vedení centra s uživateli, kde jsou tito seznámeni s chodem centra, řeší se jejich připomínky, náměty, přání atd.

Stížnost vyřizují kompetentní pracovníci: ředitelka, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí úseku zdravotní péče, manažer kvality, vedoucí sociálního úseku, ekonom, vedoucí stravovacího úseku a vedoucí provozního úseku.

Pokud uživatel není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na tyto instituce:

 

Městský úřad v Bruntále
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál 1

Tel.: +420 554 706 111
E-mail: posta@mubruntal.cz

Veřejný ochránce práv (ombudsman)
Údolní 39
602 00 Brno

Tel.: +420 542 542 111

MPSV ČR
Na poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Tel.: +420 221 921 111

 

Dokumenty ke stažení:

dost o poskytování sociálních služeb Senioři, ZP.pdf Žádost o poskytování sociálních služeb 162 kB
Sazby za ubytování, stravu SEN, ZP  1.4.2019.pdf Ceník úhrad 45 kB
Postup podání žádosti SEN, ZP.doc Postup podání žádosti 182 kB
dost o poskytování soc. služeb-ok.doc Žádost o poskytování sociálních služeb 211 kB
Dotazník sebehodnocení.docx Dotazník sebehodnocení 32 kB
Vyjádření ošetřujícího lékaře.doc Vyjádření ošetřujícího lékaře 70 kB
Písemné oslovení zájemce o službu 1.4.2019.docx Písemné oslovení zájemce o službu 32 kB
Seznam věcí doporučených k přijetí.doc Seznam věcí doporučených k přijetí 131 kB
Vzor smlouvy.doc Vzor smlouvy 115 kB