Dotace

Moravskoslezský kraj - "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022" v rámci dotačního titulu KSS 3/22

Dotace v maximální výši 50% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Vybudování místnosti pro zemřelé, maximálně však ve výši 93.200,- Kč.