Dotace

Moravskoslezský kraj - "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023" v rámci dotačního titulu KSS 5/23

Dotace v maximální výši 79,72 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Vzdělávání v Centru Pohoda", maximálně však ve výši 97.600,- Kč.