Aktuality

Návštěvy uživatelů - změna od 1. 7. 2021

Informace pro navštěvující osoby uživatelů Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda p. o. dle Mimořádného opatření č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN

Na základě aktuálního Mimořádného opatření ze dne 7. 6. 2021 platného od 8. 6. 2021 dochází k úpravě omezení návštěv. V návaznosti na změnu testovacího přístupu, Centrum Pohoda již nedisponuje kapacitou zaměstnanců na vlastní provedení testů a na okamžité elektronické zavedení do systému ISIN (Informačního systému infekčních nemocí).

Od 7. 6. 2021 již centrum neprovádí testování navštěvujících osob.

Informace vycházející z výše uvedeného mimořádného opatření:

 • Testována osoba od 1. června 2021 bude moci ze zdrojů zdravotního pojištění v jednom kalendářním měsíci využit vcelku až 6 testů.
 • 4x v kalendářním měsíci může testována osoba požádat o provedení vyšetření na  stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV- 2  prostřednictvím POC antigenních testů, a to však nejvýše 1x za 7 dnů.
 • 2x v kalendářním měsíci může testována osoba požádat o provedení vyšetření na stanovení viru SARS CoV-2 prostřednictvím  RT-PCR testů.

Využívejte, prosím zdravotnická zařízení a nechejte si provést testy v odběrových centrech.

K návštěvám, prosím, přicházejte již s výsledkem antigenního nebo PCR testu.

Všeobecné podmínky - návštěva je umožněna pouze za těchto podmínek:

 1. navštěvující osoba se prokáže dokladem o negativním antigenním testu POC, který absolvovala nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu ne starším 7 dnů (doklad vyhotovený laboratoří nebo praktickým lékařem, SMS)
 1. navštěvující osoba donese potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a prokáže, že splňuje tyto podmínky:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
 1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 1. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením
 1. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy
 1. při vstupu do zařízení a po celou dobu návštěvy musí být návštěvník s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to buď respirátorem  FFP2 bez výdechového ventilu nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pokud možno je nutné dodržovat minimálně 2 metry rozestup od uživatele, popř. personálu zařízení sociální služby
 1. důkladná dezinfekce rukou a obuvi přes čistící zónu při vstupu do budovy a při vstupu na dané patro; dezinfekce rukou po ukončení návštěvy
 1. změření tělesné teploty při příchodu (před každou návštěvou); při TT nad 37˚C  nebude návštěva umožněna
 1. podepsání čestného prohlášení o tom, že daná osoba je zdravá a nepřišla do kontaktu s nemocným COVID-19 v posledních 14 dnech

Návštěvy u uživatelů jsou povoleny 2 dospělým osobám a také dětem. Děti do 2 let věku nemusí mít ochranu dýchacích cest; od 2 let věku již musí mít ochranu dýchacích cest. Po dohodě umožníme návštěvu i většímu počtu osob.

Děti od 6 let věku se při návštěvě centra musí prokázat potvrzením o negativním antigenním testu ne starším 72 hodin nebo RT-PCR testu ne starším 7 dnů.

K návštěvám je kromě běžných návštěvních místností možno využít také zahradní areál centra.

 

Návštěvní doba je denně:

dopoledne od 10.00 do 11.00 hod. a odpoledne od 14.00 do 17.00 hod.

 

 

 

V Bruntále dne 30. 6. 2021                                                                Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka v. r.